Ordbog til bolighandel

Advokatforbehold

Det er muligt at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. Ved at have et advokatforbehold i købsaftalen, koster det ikke noget, hvis du fortryder købet. Herudover giver advokatforbeholdet dig mulighed for i samråd med din advokat, at ændre handelens vilkår, efter købsaftalen er blevet underskrevet.

Bankforbehold

Det er muligt at indsætte et bankforbehold i købsaftalen. Med et bankforbehold i købsaftalen, er køber ikke bundet af sin underskrift, såfremt køber ikke opnår den ønskede finansiering fra banken.

Bankgaranti

Det er et løfte fra en bank om at dække den økonomiske risiko. I forbindelse med en ejendomshandel og parternes underskrift på købsaftalen, skal der af købers bank stilles garanti for købesummens betaling.

BBR-udskrift

Af en BBR-meddelelse fremgår bygningens identifikation, opførselsår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning og anvendelse. Det er køberen, der har pligt til at sørge for, at oplysningerne er korrekte.

Boligadvokat

En boligadvokat er en uafhængig specialist. En boligadvokat vil kunne gennemskue alle de forskellige dokumenter og de processer, der er i forbindelse med et ejendomskøb. Mens sælger har ejendomsmægler som rådgiver, kan køber gøre brug af en boligadvokat.

Byggetilladelse

Lovkrav om at kommunen skal give tilladelse til opførelse af ny bebyggelse, tilbygning, ombygning, nedrivning m.v. Uden denne tilladelse må sådanne forhold ikke påbegyndes.

Deponering af købesum

Typisk aftales det, at ejendommen handles ved en kontanthandel. Her bliver sælgers interesser varetaget gennem en bankgaranti, som skaber en sikkerhed for at købesummen bliver betalt. Købers interesser varetages derimod ved, at købesummen bliver deponeret, så den ikke må frigives til sælger, før det endelige skøde er tinglyst til køber.

Ejendomsavanceskat

Det er normalt således, at den fortjeneste, som sælger opnår ved salg af fast ejendom, beskattes. Dette bliver kaldt for ejendomsavanceskat.

Ejendomsdatarapport

Dette er oplysninger, som kan indhentes fra det offentlige om den pågældende bolig. I forbindelse med en ejendomshandel er det oftest sælger eller sælgers rådgiver, der står for at købe den.

Ejerforening

En ejerlejlighed er typisk en del af et ejerfællesskab. Normalt har man pligt til at være medlem af ejerforeningen, når man er ejer af en ejerlejlighed. Ejerforeningens opgave er at forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealerne.

Ejerlejlighedskort

Der er lavet et kort over alle ejerlejlighederne, hvis en ejendom er opdelt i ejerlejligheder. Ejerlejlighedskortet er et rids over ejerlejlighedens areal. Det kan findes på Tinglysning.dk.

Ejerpantebrev

Denne giver panteret for et bestemt beløb. Det minder om et almindeligt pantebrev, men i et ejerpantebrev er det pantsætteren, som selv udsteder pantebrevet til sig selv. Et sådant ejerpantebrev kan benyttes til pantsætning. Det er derved en måde for en ejer af en bolig at stille sikkerhed for et lån.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader, fejl og mangler, som er til stede på overtagelsesdagen, men som ikke er omtalt i hverken tilstandsrapporten eller i elinstallationsrapporten.

Energimærke

En energimærkning består af to dele. Den ene del er en vurdering af boligens energiudgifter. Den anden del er besparelsesforslag, som viser hvilke forbedringer det med fordel kan betale sig at påbegynde i boligen.

Finansieringsforbehold

Det er muligt at få indskrevet et finansieringsforbehold i købsaftalen. Ved at indskrive et sådant forbehold, medfører dette, at køber i et nærmere fastsat tidsrum får mulighed for at få afklaret, om han kan opnå den ønskede finansiering.

Fortrydelsesret

Det følger af forbrugerbeskyttelsesloven, at køber har ret til at fortryde sit køb inden for 6 hverdage efter, at sælger har underskrevet købsaftalen. Man kan ikke som køber fraskrive sig denne ret, heller ikke gennem en aftale med sælger. Det koster 1 % af købesummen at benytte sig af denne fortrydelsesret inden for de 6 hverdage, som så skal betales til sælger. Det er derfor en god ide, at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen, så du bliver stillet bedst muligt.

Forureningsskema

Et forureningsskema er et dokument, der udstedes af regionen. Af den vil det fremgå, om der er registreret forurening på den pågældende grund, eller om der er en særlig risiko for, at der er jordforurening på grunden. Det er derved kun de oplysninger, der foreligger, man her får kendskab til. Der er derfor ikke tale om en garanti for, at alt er i orden.

Grundejerforening

En grundejerforening er en sammenslutning af nogle grundejere i et nærmere bestemt område. En grundejer vil i nogle tilfælde være forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Det vil fremgå af tingbogen. En grundejerforening varetager grundejernes interesser, hvilket for eksempel kan være i forhold til kommunen, i relation til vedligeholdelse af veje osv. I nogle tilfælde står grundejerforeningen også for drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesarealer, fællesveje og fællesanlæg.

Husforsikring

En husforsikring er noget, du selv skal sørge for at få ved et forsikringsselskab. Det varierer meget, hvilke skader en husforsikring dækker. Det er derfor vigtigt, at du grundigt læser alle betingelserne i husforsikringen. De typiske eksempler på, hvad en husforsikring dækker, er skader, der opstår i forbindelse med brand, storm, sne og frost, pludselige vandskader, indbrud og hærværk. Der er i alle tilfælde tale om nogle skader, der er opstået pludseligt og uventet.

Kurssikring

Køber bør i forbindelse med låneoptagelse tage stilling til, om lånet skal kurssikres. Kurssikring er en aftale om, at kursen på obligationerne låses fast. En kurssikring sikrer dig mod kursfald.

Købsaftale

Det centrale dokument i en ejendomshandel er købsaftalen, som er kontrakten mellem køber og sælger om køb af en ejendom. Der er ikke nogen formkrav til købsaftalen. Købsaftalen samler de vigtigste oplysninger i forbindelse med en ejendomshandel. Den vil derved indeholde oplysninger om overtagelsesdatoen, den aftalte pris og andre aftalte vilkår for handlen. Herudover vil salgsopstillingen indgå i købsaftalen, da den anses som en del af handelsvilkårene.

Mangler

Man taler om mangler, når det købte ikke svarer til parternes aftale, en given garanti eller til det, køber med rette må forvente. Hvis der er tale om forhold, som køberen burde have opdaget ved undersøgelse af ejendommen og oplysningerne herom, så er der ikke tale om en mangel i retlig forstand.

Pantebrev

Et pantebrev er et lån, som långiver giver mod at have sikkerhed i fast ejendom. Når der således gives et pantebrev, så stiller boligejeren sin ejendom som sikkerhed overfor långiver, som herved bliver panthaver.

Privat fællesvej

En privat fællesvej er veje, der benyttes af flere grundejere, og som er åbne for offentlig trafik. De grundejere, som har grunde op til en privat fællesvej eller er vejberettigede, er ansvarlige for vejens vedligeholdelse.

Refusionsopgørelse

Der udarbejdes en refusionsopgørelse i forbindelse med en ejendomshandel. Dette er en opgørelse over de økonomiske mellemværender, som forefindes på skæringsdagen mellem køber og sælger. Skæringsdagen er overtagelsesdagen.

Samejeoverenskomst

Når du sammen med din ugifte samlever køber bolig, så er det en god ide at oprette en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst er en aftale mellem to boligejere om boligen. Ved at oprette en samejekontrakt, regulerer I samejeforholdet samt beslutter, hvad der skal ske, hvis en af jer skulle ønske, at samejet skal ophøre.

Servitut

En servitut er en indskrænkning af råderetten over ejendommen. Det medfører på den baggrund en begrænsning for ejeren af ejendommen, hvor servitutten er tinglyst. Som klar hovedregel, så skal de være tinglyste for at være gyldige. Man kan på Tinglysning.dk få en oversigt over hvilke servitutter, der er på den pågældende ejendom.

Skøde

Et skøde er det overdragelsesdokument, der skal sendes til tinglysning, for at køber kan få registreret sin ejendomsret til den købte ejendom.

Sælgers ansvar

Som sælger af en ejendom har man en pligt til at give alle oplysninger om ejendommen, som kan være relevante for, at køberen kan træffe sit valg om, hvorvidt han ønsker at købe boligen. Dette kaldes for ”sælgerens loyale oplysningspligt”. Herudover har sælger et ansvar, hvis han har givet en garanti.

Tankattest

Såfremt du har en privat olietank, skal den anmeldes til de kommunale myndigheder. En tankattest er producentens oplysninger om olietanken. Af attesten fremgår produktionsåret og et godkendelsesnummer.

Testamente

Hvis man er ugifte samelevende, så arver man ikke efter hinanden i tilfælde af den andens død. Det er derfor en god ide at oprette et testamente. Ved at oprette et samlevertestamente, kan I aftale, at I arver efter hinanden. På den måde vil den længstlevende have mulighed for at beholde huset, uden at førstafdødes arvinger bliver medejere.

Tilstandsrapport

Almindeligvis vælger sælger af en ejendom at få udarbejdet en tilstandsrapport. I en tilstandsrapport er skader på bygningen afdækket. Helt konkret angiver tilstandsrapporten bygningens fysiske tilstand set i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Som køber er det vigtigt at være opmærksom på, at du kun kan tegne en ejerskifteforsikring, hvis der foreligger en tilstandsrapport og elinstallationsrapport om ejendommen.

Tingbogsattest

Som køber af en ejendom bør du undersøge, hvad der er registreret i tingbogen på ejendommen. Du kan gratis skaffe en uofficiel tingbogsattest på tinglysning.dk. Du kan også hente en officiel tingbogsattest på tinglysning.dk, som bliver sendt til dig med posten, og som koster 175 kr. I en tingbog få du oplysninger om, hvad der på datoen for indhentningen er registreret i tingbogen.

Tinglysning

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger m.v.

Tinglysningsafgift

At foretage opslag i tingbogen er gratis. Men du skal betale tinglysningsafgift, når du skal tinglyse et dokument. Denne afgift afhænger af, hvad du skal tinglyse, og hvor stor en værdi det drejer sig om. Hvis du skal tinglyse et skøde for en fast ejendom, så koster det 0,6 % af ejerskiftesummen eller ejendomsværdien, oprundet til nærmeste 100, plus 1.660 kr.

Vejlaug

Et vejlaug er en sammenslutning af grundejere, der er gået sammen om at vedligeholde en privat fællesvej. Det er typisk frivilligt, om man ønsker at være medlem af vejlauget.

Ægtepagt

Når man som ægtepar køber en bolig, så er det en god ide at oprette en ægtepagt. Ved at indgå en ægtepagt kan I selv bestemme, hvem der skal have hvad, i tilfælde af at ægteskabet skulle gå i stykker.